niflogolitekveld2308

 

 

sportsplan_2014

Om Nøtterøy fotball

Nøtterøy IF fotball er en breddeklubb som skal forsøke å gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball, og som vil innordne seg fotballgruppas vedtekter.

 

Nøtterøy skal gi et godt tilbud til alle. Både de som har sportslige ambisjoner på egne vegne, og de som først og fremst har det sosiale samværet som sin motivasjon for å spille fotball.

 

Gutte- og jentefotballen og herre- og damefotballen skal prioriteres likt, og vi skal forsøke å ha lag på alle alderstrinn i forhold til fotballkretsens seriesystem.

 

Nøtterøy definerer fotball som en helårsidrett. Det betyr at alle lag skal tilrettelegge for aktivitet året rundt, dersom spillerne selv ønsker det.

 

Respekt og toleranse for andre, utvist gjennom god oppførsel og høflighet, samt ærlighet og redelighet, er utvetydige krav til alle som deltar i aktiviteter i regi av Nøtterøy fotball.

 

Nøtterøy fotball er en Fair play-klubb. Alle som deltar i og rundt klubbens aktiviteter – både spillere, ledere og foresatte – skal etterleve, respektere og støtte opp om de verdiene og retningslinjene som inngår i klubbens fair play-program

Trenerrollen

 

I barnefotballen må Nøtterøy fotball rekruttere frivillige trenere som klubben mener kan gjøre en god jobb med barna og som passer i barnefotballen. I ungdomsfotballen skal klubben ta hensyn til behov for å rekruttere eksterne trenere med ønsket kompetanse, innenfor en kostnadsramme som er i samsvar med klubbens ressurser.

 

Trenere i Nøtterøy fotball oppfordres til å gjennomføre UEFA C-lisens trenerkurs som arrangeres jevnlig i regi av Vestfold fotballkrets, og i særs de delene av kurset som omhandler egen aldersgruppe. Trenerne oppfordres videre til å sette seg inn i ulike treningsmetoder – i tillegg til de som fremmes gjennom NFF – og til å dele sine kunnskaper med klubbens øvrige trenere i ulike fora som klubben eller trenerne selv måtte ta initiativ til.

 

Hva trenere i Nøtterøy fotball kan forvente av klubben:

          Få tildelt tilstrekkelig og fornuftige treningstider

          Støtte og bistand på det fotballfaglige

          Tilbud om trenerutdanning

          Tilrettelegging av gode administrative rutiner

          Tilgang til utstyr som er nødvendig for å gjennomføre gode treninger

          Trener- laglederforum to ganger i året

          Nøtterøy treningsdress

 

Hva Nøtterøy fotball forventer av trenere i klubben:

          At klubbens sportsplan etterleves

          Deltakelse i klubbens trener- og laglederforum

          At man prioriterer å ta den trenerutdanningen som er nødvendig

          Er helhetstenkende og har klubben i fokus – ikke bare eget lag

          Respekterer og er lojal mot beslutninger klubben gjør, både sportslig og administrativt

 

Det er en stor utfordring for en trener både å gjøre fotballaget til en sosial arena der alle trives og opplever menneskelig utvikling og å utforme et opplegg som sikrer at spillerne tilegner seg gode fotballferdigheter. Det er viktig at klubben tilrettelegger så godt som mulig, har fokus på hver enkelt treners situasjon, og sørger for at de opprettholder sin motivasjon.

 

Pedagogikk

 

Barn og unge i Nøtterøy fotball skal oppleve at hver eneste trening har vært trygg, morsom og lærerik. At den har vært gjennomført med gjensidig respekt både spillerne i mellom og mellom spillerne og støtteapparatet, og at den har gjort han eller henne til en bedre fotballspiller.

 

Hver enkelt spiller skal oppleve mestring så ofte som mulig – uansett alder og ferdighetsnivå. Treneren har ansvar for å tilrettelegge treningene, slik at hver enkelt spiller får utfordringer som harmonerer med hans eller hennes ferdigheter.

 

«Det handler om å se den enkelte spiller og holde han eller hun i «flytsonen». Utfordringen er å gi den enkelte spiller den rette blandingen av trygghet og utfordringer på trening, i kamp og i miljøet ut ifra modning, forutsetninger og interesse.»

 

Trenere i Nøtterøy skal kommunisere med spillere på en veiledende og involverende måte. Pek alltid på det positive først, og sørg for at feilretting skjer ved positiv omformulering. Ingen spillere vil oppleve læringseffekt og trivsel hvis negative tilbakemeldinger dominerer over tid. Man ender snarere opp med spillere som mangler trygghet og er engstelige for å gjøre feil.

 

Medbestemmelse, differensiering og trivsel er nøkkelfaktorer for å hindre frafall i ungdomsfotballen. Spillere lærer best og blir mer engasjert når de opplever at egne innspill blir tatt på alvor. Hvis du som trener stiller spørsmål og tar hensyn til svarene du få, vil du involvere spillerne på en god måte.

 

 

«Spillerne blir som deg,

du er rollemodellen

for spilleren»

 

 

 

Barnefotballen

 

Alderen opp til 12 år er på mange måter den viktigste i en fotballspillers utvikling. Gjennom morsomme og spennende fotballaktiviteter kan spillere utvikle fotballglede og -interesse som varer livet ut.

 

Hvert lag skal forsøke å utforme et opplegg som ivaretar ulike ambisjonsnivåer i spillergruppen. Noen barn ønsker å delta i fotball primært for å være del av et hyggelig sosialt fellesskap, mens andre drømmer om landslagsspill og jobber iherdig for å utvikle egne ferdigheter. Den sportslige ledelsen i klubben kan bistå i planleggingsprosesser.

 

Uforpliktende ballek er i seg selv en positiv aktivisering av barn, og mye av aktiviteten i de yngste årsklassene bør være spill i mindre grupper mot to eller fire mål, uten for mye styring fra de voksnes side.

 

Spillere og foreldre bør likevel i 7-8-års alder bli bevisstgjorte på at fotball er et teknisk og taktisk spill, hvor gleden med spillet i stor grad er knyttet til å beherske tekniske og taktiske ferdigheter.

 

Jo tidligere barna er mottagelige for målrettet innlæring av ferdigheter, jo bedre grunnlag får de for å utvikle seg til gode fotballspillere på ungdoms- og seniornivå. Spesielt alderen fra 9 år og fram til puberteten regnes som en motorisk gullalder, hvor det er viktig at spillerne har treningsopplegg og -fasiliteter som sikrer god trening i et omfang som er i tråd med spillernes eget ambisjonsnivå.


I årene fram mot puberteten må spillernes spillintelligens stimuleres, samtidig som de fortsetter å utvikle et bredt teknisk ferdighetsregister, slik at de har et reelt grunnlag for å utvikle seg til gode spillere på et senere stadium, om de selv ønsker det.


Ved 12-års alder bør alle fotballspillere i Nøtterøy IF ha fått en reell mulighet til å utvikle gode tekniske basisferdigheter, og ha fått anledning til å opparbeide en god forståelse av hva som er fornuftige taktiske valg i ulike spillsituasjoner.

 

Nøtterøy fotball ønsker allsidige spillere. Legg til rette for aktivitet der spillerne får utvikle seg innen et bredt register av ferdigheter og forsøke seg i flere roller og posisjoner på banen.

 

 

Treningsøkta i barnefotballen

Hver trening skal være en god opplevelse, og ingenting gir oss mer lyst til å spille mer fotball enn det å lykkes. Det er mange måter å lykkes på i fotball. En finte, en scoring, en takling, en pasning. Og ikke minst positive tilbakemeldinger. Gode opplevelser er motiverende og spillerne vil synes det er morsomt å trene. Derfor er det helt sentralt å innrette treningene slik alle opplever «å lykkes» så ofte som mulig. Det gjøres best ved hjelp av en pedagogisk tilnærmingsmåte der det positive er i sentrum, og ved å gi utfordringer som samsvarer med hvert enkelt barns ferdighetsnivå. 

 

En god treningsøkt krever planlegging og flyt i aktivitetene. Det er særlig viktig i barnefotballen, der gruppene gjerne er store og evnen til å være konsentrert over tid ennå ikke er helt på plass.

 

«Aktivitetsprinsippet» er en god rettesnor:

          Kom raskt i gang med treningen. Kan du sette opp kjegler og annet utstyr i forkant? Bra!

          Organiser slik at det blir flyt i aktivitetene og få unødvendige pauser

          Unngå stillestående køer

          Pass på at ingen melder seg ut og passiviseres

          Vær bevisst på hvilke gruppestørrelser og inndelinger som er fornuftige

          Bruk ballen i så mye av aktiviteten som mulig

 

 

Nøtterøy fotball ønsker at disse momentene ivaretas i treningsinnholdet i barnefotballen:

 

1: Hver enkelt spiller ivaretas
Treningsopplegget er godt planlagt, morsomt og variert. Dermed ivaretas hver enkelt spillers trivsel og fotballutvikling. Det er ønskelig at treningsopplegget legges opp som halvårsplaner.

 

2: Tekniske ferdigheter – på alle treninger

Alle treninger inneholder øvelser, leker og/eller konkurranser som bidrar til utvikling av tekniske ferdigheter som ballkontroll, føring, finter og vendinger, tilslag og medtak/mottak.

 

3: Fotballspill i små grupper

Barna skal ha mest mulig ballkontakt. Spill i små grupper er anbefalt. 2 mot 2, 3 mot 3 eller 4 mot 4 gir mye ballkontakt for hver enkelt spiller og gir alle opplevelsen av å være involvert. Hver trening bør innehold minst en halvtimes fotballspill i små grupper, mot to eller fire mål.

 

4: Ja til 1 mot 1

De yngste spillerne (fram mot 10 års-alder) bør oppfordres og oppmuntres til å holde på ballen og utfordre motspillerne 1 mot 1. Gang på gang. Det er helt sentral innlæring i tidlige barneår, der spillerne har et naturlig fokus på «seg selv og ballen».  

 

5: Men hva med pasningsspillet?

Spillerne bør først utvikle tro på egne ferdigheter og evne til å utfordre motspillere. Deretter bør spillerne gjøres oppmerksomme på verdien og mulighetene som ligger i pasningsspill.

 

Klubben bør sørge for at laget har én ball pr. spiller, markeringsdresser i minst fire farger og markeringskjegler. Hvert enkelt lag har ansvar for å ta vare på eget utstyr. Trenere og lagledere bør bevisstgjøre egne spillere dette.

 

 

Treningsmengde

Nøtterøy fotball skal tilby lagene en treningsmengde som er tilpasset barnas egne behov. Treningsbehovet kan variere fra lag til lag, men det skal ha et omfang som innfrir behovene til de ivrigste spillerne. Alle lag fra 7 år og oppover bør tilbys trening minst to ganger i uken.

Spillerne skal selv få velge hvor ofte de vil trene, men alle bør oppfordres til å trene minst en gang per uke. Det kan gjerne inngås avtale mellom spiller og trener om hvilke dager spilleren har til hensikt å komme på trening. Ønsket treningsmengde bør ikke påvirke spilletid i kamp.

 

I respekt for trenerens treningsforberedelser, bør foreldrene varsle de dagene barnet ikke kan komme på trening. Spillere og foreldre bør føle forpliktelse til å ivareta treningsmiljøet, ved å vise forutsigbarhet og respekt i forhold til lagets opplegg.

 

Lagenes treningsplan og -mengde bestemmes endelig av sportslig ledelse i klubben to ganger pr. år, i forkant av utesesongen (april) og i forkant av innesesongen (oktober).

 

 

Kampen i barnefotballen

Kampen er gjerne ukas høydepunkt for spillerne i barnefotballen. Også her er det opplevelsen av å ha lykkes som sikrer at kampen har vært en god opplevelse. Og det å ha lykkes i kamp innebærer det samme som på trening. En god pasning, en god takling, særlig en scoring, og ikke minst ros fra trenere, foresatte og lagkamerater. Motivasjonen for å spille fotballkamp i barnefotballen skal ikke være å sikre laget et best mulig resultat, men nettopp at enkeltspillerne opplever å ha «lykkes». Dette er trenerne, lagledere og de foresattes ansvar.

 

Trenere i barnefotballen bør etterstrebe jevne kamper. Det er det morsomste og også det mest utviklende. Det enkleste virkemiddelet er å melde på laget på egnet nivå i forhold til inndelingen som fotballkretsen tilbyr (gjelder klassene 9-12 år). (Se også kapittelet om differensiering)

 

Barn som møter til kamp ønsker å spille mest mulig fotball. Det er derfor ønskelig at trener- og laglederapparat melder på et antall lag som reflekterer størrelsen på spillergruppa. Det anbefales ikke flere enn to innbyttere i 5-er og 7-er-kamper.

 

Topping av lag i barnefotballen skal ikke forekomme i Nøtterøy. Topping innebærer at enkeltspillere får langt mer spilletid enn andre, normalt med formål å vinne kamper. Alle spillere som møter til kamp skal få sin andel av spilletiden.

 

Det skal heller ikke være sånn at trenere og lagledere føler seg forpliktet til å stille med stoppeklokke på kamp, og av til kan noe differensiering av spilletid bidra til jevnere kamper. Men alle spillere som møter til kamp skal oppleve å være en viktig del av laget på linje med alle andre. Over en periode på noen kamper skal alle spillere ha fått spilletid som er tilnærmet lik.

 

Ungdomsfotballen

 

Nøtterøy IF Fotball skal forsøke å gi alle ungdommer som har lyst til å spille fotball et tilbud som samsvarer med ungdommenes egne ønsker og ambisjoner. Det er en overordnet målsetning å holde flest mulig så lenge som mulig i fotballmiljøet.

 

Nøtterøy fotball skal være bevisst at de miljøene vi skaper skal gi stor sosial gevinst, utvikle fysisk form og være et viktig bidrag i arbeidet med å gi ungdom gode oppvekstsvilkår. Våre spillere skal oppleve at fotballaktiviteter er å møte og omgås venner i et positivt, utviklende og berikende miljø.

 

Nøtterøy fotball skal behandle alle likt. Det innebærer at trenere og tillitsvalgte i klubben skal forsøke å ivareta behovet til alle spillere. Både spillere med motivasjon for å trene mye og med mål om å nå et høyt sportslig nivå, og spillere som primært ser fotballmiljøet som en sosial arena de ønsker å være en del av. Det er ingen motsetning i å legge til rette for at flest mulig blir med lengst mulig og samtidig utvikle gode spillere.

 

Ungdomsårene byr på rask utvikling for enkeltindividet, både fysisk og mentalt. Fysiske forskjeller og tidspunkt for vekst vil påvirke enkeltspillernes behov. Det er viktig at trenere i ungdomsfotballen tar dette med i betraktningen i organisering av spillernes fotballhverdag, og er særlig nøye i vurdering og tilrettelegging for hver enkelt spiller slik at alle får gode muligheter til å utvikles som fotballspiller.

 

 

Organisering av årganger i ungdomsfotballen

 

Nøtterøy er en mellomstor klubb i vårt fylke. Det innebærer at variasjoner i antall spillere er et viktig premiss for hvordan årgangene organiseres, og det er utfordrende å utarbeide faste retningslinjer. Nøtterøy må med nåværende variasjon i spillergruppene planlegge fra år til år, for å ivareta enkeltspillerne på en god måte. Dette krever en løpende og god dialog mellom sportslig ledelse, trenere og spillergruppe. Det gjør seg særlig gjeldende i jentefotballen der det normalt er færre spillere per årgang, og det er større sårbarhet for frafall og små årganger. Grundige prosesser i god tid før neste sesong er viktig for å få med flest mulig videre.

 

De viktigste suksesskriteriene for å beholde spillerne gjennom ungdomsfotballen – i tillegg til et godt sportslig og sosialt opplegg – er medbestemmelse og opplevelsen av å bli ivaretatt og sett. Klubben og trenerne må lytte til spillerne og la de få være med å påvirke sin egen fotballhverdag. Trenere og spillere med ulikt ambisjonsnivå er ikke en god oppskrift over tid, da vil frafallet komme. Det samme vil skje hvis spillere som ikke er en del av den ferdighetsmessig fremste gruppa opplever at de ikke blir ivaretatt. En organisering der de fremste spillerne blir tilgodesett med engasjerte voksen/trenerressurser, mens den øvrige spillergruppa ikke opplever å bli tatt på alvor er ikke en akseptabel løsning.

 

 

 

 

Hver årgang må finne sin modell gjennom dialog mellom sportslig ledelse, trenere, spillere og foresatte. Klubben gir noen føringer i punktene under:

 

Mindre grupper:

I gruppene med færrest antall spillere må klubben se på mulige samarbeidsformer i trening og/eller kamp med andre årganger i klubben. Det vil være viktig at enkeltspilleres behov kartlegges og ivaretas gjennom differensiering og/eller hospitering. Der slikt samarbeid ikke er mulig eller hensiktsmessig kan klubben vurdere muligheten for samarbeid med andre klubber i lokalmiljøet.

 

Mellomstore grupper:

I disse gruppene er det rom for ett lag i seriespill (11-er). I så måte vil en normal organisering tilsi en gruppe som trener og spiller kamp sammen. I disse gruppene er det av stor betydning at enkeltspilleres behov kartlegges og ivaretas gjennom differensiering og hospiteringsordninger.

 

Store grupper:

Hos store spillergrupper er det rom for å stille med flere enn ett lag i seriespillet. Her vil normalt en nivåinndeling etter motivasjon og ferdigheter være utgangspunktet for organisering av spillergruppa. Klubben ønsker en storgruppe-modell for disse årgangene, og ikke adskilte lag. Det viktigste premisset for disse gruppene er at hele gruppa skal trene på samme tidspunkt og at det er et støtteapparat som ivaretar alles interesser. Premisser som må vurderes i planleggingen er grad av «flyt» mellom gruppene, felles aktiviteter og treningsinnhold.  Det er viktig at behov for differensiering og/eller hospitering av enkeltspilleres kartlegges og ivaretas.

 

 

Treningsinnhold i ungdomsfotballen

Når spillere når ungdomsfotballen kommer også for de fleste det første møtet med full bane. Dette er en stor overgang. Særlig for spillere som ennå ikke har begynt utviklingen mot voksen fysikk. Spillerne vil møte en kamphverdag der man har ballen mindre, og der taktiske elementer  tar større plass.

 

Det er av stor betydning at trenerne i ungdomsfotballen ikke lar ferdighetsutvikling bli et tilbakelagt kapittel i møtet med stor bane og synliggjøring av resultater og tabeller.

 

Treningstilbudet bør ha et omfang som ivaretar behovet til de ivrigste spillerne. Samtidig må vi akseptere at ikke alle vil trene like mye. Alle skal få spille kamper selv om en ikke møter opp på alle treninger. Hver enkelt spillers planlagte treningsoppmøte bør avtales med trener, så trenerne har gode forutsetninger for å planlegge treningsinnholdet.  

 

 

Nøtterøy fotball ønsker at disse momentene ivaretas i treningsarbeidet i ungdomsfotballen:

 

1: Fortsatt teknisk ferdighetsutvikling.

Tekniske ferdigheter kan forbedres gjennom hele fotballkarrieren. Småbanespill og mange ballberøringer per trening er like viktig selv om kamparenaen blir større.

 

 

 

 

 

2: Valget

Det å beherske «valget» på fotballbanen kjennetegner gode fotballspillere. Vi ønsker fokus på treningsinnhold og dialog som stimulerer spillernes evne til å oppfatte, vurdere og handle gjennom gode valg så ofte som mulig.

 

Fotballferdighet = Hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget lag

 

 

3: Taktiske prinsipper som ramme for utvikling.

Innlæring av grunnleggende taktiske prinsipper er en del av ungdomsfotballen, uten at det bør dominere treningsinnholdet. Som trener er det viktig å være bevisst formålet. Spilleren trenger innsikt i de taktiske rammene for fotballspillet i sin videre utvikling av spilleforståelse og gode valg på fotballbanen. La det være formålet, og ikke alene ønsket om å gjøre laget bedre rustet til å vinne kamper.

 

4: Fysisk trening

Fysisk trening som både utvikler basisstyrke og virker skadeforebyggende.

 

 

Kampen i ungdomsfotballen

Ungdomslag i Nøtterøy skal etterstrebe en utviklende spillestil. Det innebærer:
– Dyrke ønsket om å ha ballen mest mulig

– Dyrke en spillestil med fokus på ballbehandling og gode valg

– Dyrke en spillestil som involverer alle

 

Introduksjonen til resultatorientert fotball gir gjerne fine og motiverende sportslige muligheter og utfordringer, men inneholder også fristelser som på sikt kan sette spillerutvikling og enkeltspilleres motivasjon i skyggen.

 

Det skal være lov til å forsøke å vinne fotballkamper i Nøtterøy, men vi ønsker å ha et tydelig og bevisst forhold til hvilke virkemidler vi tar i bruk.

 

Denne problemstillingen omfatter både spillerforvaltning og spillestil. Målet er å gi et best mulig tilbud til alle. Konsekvent og ukritisk topping av lag kan gi negative utslag i begge ender. Både føre til frafall fra spillere som sjelden opplever tillit, og mangel på nødvendige hospiterings- og differensieringstiltak for spillere som er langt framme. Det gjelder å finne en fornuftig balanse mellom resultatfokus og utviklingsfokus.

 

 

Jentefotballen i Nøtterøy

 

Gutte- og jentefotballen er likestilt i Nøtterøy fotball, men i tråd med Vestfold fotballkrets oppfordring ønsker Nøtterøy fotball å vie jentefotballen ytterligere fokus i årene framover. I Nøtterøy har flere lag vist seg sårbare for frafall, og i enkelte årganger har ikke Nøtterøy jenter som spiller fotball i det hele tatt.

 

Nøtterøy har en målsetning om lag i alle årgangene i barnefotballen, og 11-er-lag i alle doble årganger i ungdomsfotballen på jentesida.

 

Derfor nedsettes det i 2014 en arbeidsgruppe som skal utarbeide en langsiktig plan for å nå disse målene. Planen skal fokusere på både de sosiale og de sportslige rammene for lagene i jentefotballen. Vi ønsker at jenter skal delta, trives og utvikles i Nøtterøy fotball.  Plan med tidsramme bør ferdigstilles i 2014 og munne ut i anbefalte konkrete tiltak som er i harmoni med klubbens ressurser, sportsplan og styrebeslutninger.

 

Seniorfotball

 

Nøtterøy fotball har per 2014 ikke seniorlag verken i herre- eller dameklassen. Klubben er positiv til å etablere A-lag for både menn og kvinner på ny, men det bør skje etter en grundig vurdering av egne ressurser, hvordan ressurser til drift skal fremskaffes og forventet stabilitet rundt aktuell spillergruppe.

 

Nøtterøy fotball er først og fremst en breddeklubb. Men ved reetablering av et A-lag for herrer tilsier klubbens størrelse og drift at et A-lag på sikt bør befinne seg stabilt blant fylkets 10 – 15 beste lag og spille i 3. eller 4. divisjon.

Nøtterøy Fotball skal på både herre- og damesiden legge til rette for voksne mennesker – uten øvre aldersgrense – som ønsker å spille fotball av sosiale og helsemessige grunner. Mosjonslagene har samme rettigheter og plikter som de øvrige lagene.

 

 

Spillerutvikling

 

Differensiering

Når spillere med relativt likt ferdighetsnivå øver sammen, vil spillerne forbedre ferdighetene sine raskere. Når enkeltspilleren opplever at ferdighetene forbedres, styrkes også selvtilliten og motivasjonen for å spille fotball.

 

Ved hjelp av differensierte aktiviteter kan treneren tilpasse utfordringer og kvalitetskrav til hver enkelt spiller. Slik kan alle både oppleve å lykkes og få testet ut egne grenser.

 

På denne måten ønsker vi å bidra til at spillerne både i barne- og ungdomsfotballen blir værende i fotballmiljøet lengst mulig.

 

Differensiering er egnet i alle aldersgrupper, men omfanget bør økes gradvis med alderen. I ungdomsfotballen praktiseres differensiering fullt ut.

 

«Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter, og lete etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget»

 

 

Differensiering i trening

Dette innebærer at trenerne i valg av øvelser påser at spillere med tilsvarende ferdighetsnivå øver sammen i en del av treningen.

 

Differensiering innebærer ikke å dele inn spillergruppa i faste grupper, men å være fleksibel og klok i organiseringen av treningene.

 

Organisering i grupper etter ferdigheter er den vanligste måten å differensiere. Et annet grep er å differensiere innad i tilfeldig inndelte grupper. Hvis en gruppe på 10 tilfeldig inndelte spillere skal gjennomføre en øvelse med 1 mot 1, kan de sterkeste utfordre hverandre. Og så videre.

 

Differensiert trening kan også rettes mot enkeltspilleren. En ferdighetssterk spiller kan utfordres på for eksempel touch-begrensninger eller bruk av «feil» fot, mens andre spiller fritt. Metoden bidrar til at spillere med høyere ferdighetsnivå skjerper seg optimalt hele tiden og de på lavere ferdighetsnivå blir mer involvert og dermed mer aktive i treningen.

 

Differensiering er særlig hensiktsmessig i:

          Ferdighetsøvelser som krever samspill mellom to eller flere spillere. Føring, finting, pasningsøvelser og dribling gir liten treningseffekt for spilleren med lavt ferdighetsnivå, når motstander (eller medspiller) er en spiller med høyt ferdighetsnivå.

          Spilløvelser i små grupper. Ferdighetslikhet sikrer alle spillerne mye ballkontakt. I grupper med store forskjeller i ferdigheter, vil spillere med lavt ferdighetsnivå involveres lite og fort få opplevelsen av ikke å lykkes.

 

 

 

 

Bør man alltid differensiere?

Nei, det behøver man ikke. I individuelle øvelser kan det være hensiktsmessig med tilfeldig inndeling av spillere. Og trenerens oppgave er å ivareta både ferdighetsutviklingen og den sosiale trivselen og samholdsfølelsen i gruppa. En balanse mellom det organiserte og det uorganiserte lekbetonte er viktig.

 

 

Differensiering i kamp
Differensiering i kamp er et egnet virkemiddel i barnefotballen. Vi ønsker jevnbyrdige kamper og spillere som opplever mestring og utvikling. God differensiering krever normalt at spillerne flyter mellom lagene. Variasjon i lagsammensetning kan også bidra til en mer helhetlig samholdsfølelse i spillergruppa. Opplevelsen av at hele årgangen er ett lag.

 

Her er noen muligheter, som særlig er myntet på barnefotballen.

1: Meld på lag på ulikt nivå i kretsens seriespill.

2: Meld på et lag i årsklassen over.

3: Differensier gjennom kampledelse

          Nye posisjoner

          Gi enkeltspillere utfordringer. To-touch på den beste spilleren din hvis laget ditt er dominerende?

          Har motstanderlaget en spiller med svært gode ferdigheter? Kanskje NIFs sterkeste spiller skal matches mot han/henne.

 

 

Hospitering

Hospitering er en form for differensiering, og innebærer at enkeltspillere trener og/eller spiller kamper i et annet treningsmiljø. Formålet er å gi andre og nye utfordringer for å stimulere spillerens utvikling. Hospitering kan gjennomføres i enkelttreninger og/eller enkeltkamper, eller for en definert periode. Hospitering innebærer ikke at spillere flyttes permanent til en annen årgang.

 

De fleste spillerne på aldersbestemte lag har en trenings- og kamphverdag som sikrer god ferdighetsutvikling. Men for enkeltspillere som er helt i toppen i egen årsklasse – både når det gjelder ferdigheter, innstilling og holdninger – må klubben vurdere om det er behov for hospitering til andre lag i enkelttreninger og enkeltkamper. Normalt vil det hospiteres til årgangen over sin egen. Dersom dette behovet er tilstede, har klubben en forpliktelse til å utvide spillerens arena.

 

Hospitering er særlig ment for ungdomsfotballen, men kan også vurderes som tiltak i barnefotballen.

 

Hospitering planlegges og avtales i en løpende prosess mellom spiller, trenere for respektive lag, foresatte og sportslig ledelse. Det er sportslig ledelse i klubben som formelt har ansvaret for hospiteringsordninger, mens hovedtrener har ansvar for spillerens totalbelastning. Det er av stor betydning at hospitering styres på en grundig måte, der hensynet til både utvikling og totalbelastning ivaretas.

 

Det kan i enkelte tilfeller også være aktuelt at spillere hospiterer hos årganger yngre enn sin egen. Dette vil typisk være aktuelt hos guttelagene i ungdomsfotballen, der det kan være store forskjeller i fysisk utvikling. Hospitering til yngre årganger skal gjennomføres med tilsvarende prosess som hospitering til eldre årganger. Ved hospitering til yngre årganger er det særlig viktig å kvalitetssikre at dette er i tråd med spillerens eget ønske.

 

 

Utviklingstiltak i regi av Vestfold fotballkrets

Nøtterøy fotball har jevnlig spillere som blir tatt ut til spillerutviklingstiltak i regi av Vestfold fotballkrets. Disse aktivitetene er normalt knyttet til bylagsaktivitet og kretslagsaktivitet, og startes opp i ungdomsfotballen.

 

I utgangspunktet skal slike tiltak prioriteres, hvis spilleren selv ønsker å delta. Det kan være situasjoner der viktige klubbaktiviteter kolliderer med kretsaktiviteter. Da må det i hvert enkelt tilfelle gjøres en vurdering av hvilken aktivitet spilleren skal prioritere, basert på en dialog mellom klubb og fotballkrets.

 

Trenere og sportslig ledelse i Nøtterøy fotball plikter å ivareta nominasjonsprosesser til slike tiltak. I vurdering av spillere til kretstiltak skal både ferdighetsnivå, holdninger og treningsmotivasjon legges til grunn som uttakskriterier, hvis ikke kretsen legger andre føringer.

 

 

Utviklingstiltak i regi av andre klubber

Nøtterøy fotball inviteres jevnlig inn i spillerutviklingstiltak i regi av andre klubber. Normalt vil dette være klubber som ligger et nivå over Nøtterøy.

 

Det er sportslig ledelse som har ansvar for hvilke tiltak som er aktuelle for de ulike årgangene med NIF-spillere. Eventuelle uttaksprosesser gjennomføres i dialog mellom trenere for de aktuelle årgangene og sportslig ledelse.

 

Spillerutviklingstiltak i regi av andre klubber er alltid å regne som et tillegg til treninger i egen klubb.

 

 

Ivareta spilleren

Trenere og sportslig ledelse har ansvar for å følge opp NIF-spillere som deltar i eksterne spillerutviklingstiltak. Både gjennom å optimalisere trenings- og kamphverdag i egen klubb, slik at spillerne er godt forberedt på å møte et nivå som er over klubbtreningen, samt oppfølging av spillernes totalbelastning. Hvis Nøtterøy fotball får et regions-/forbundstalent er det særlig viktig at sportslig ledelse kommer inn i bildet på et tidlig tidspunkt.

 

 

Coerver Coaching

Nøtterøy fotball ønsker å videreføre samarbeidet med Coerver Coaching, som per i dag har den bredest anerkjente metoden for innlæring av tekniske ferdigheter. Trenere i Nøtterøy fotball oppfordres til å sette seg inn i denne filosofien og metodikken. Klubben skal så langt det lar seg gjøre være behjelpelig med utlån av undervisningsmateriell.

 

Klubben ønsker å gjennomføre minst en årlig fotballskole i regi av Coerver Coaching, så fremt interessen blant spillerne i klubben er stor nok.

 

 

 

Sportslig drift

 

Lagenes ansvar

Lagene har selv ansvar for å ta vare på utstyret de får eller disponerer fra klubben. Det gjelder både tildelt utstyr som spillerdrakter, baller, kjegler og markeringsvester, samt fellesutstyr. Det er i tillegg et felles ansvar å bidra til å ta vare på fellesområdet med baner, klubbhus og garderobeanlegg.

 

Alle lag i Nøtterøy fotball skal fylle funksjonene lagleder, dugnadsansvarlig og fair play-ansvarlig fra foresatte i eget lag.

 

Alle lag oppfordres til å utarbeide plan for aktiviteten i forkant av sommer- (1. mai) og vintersesong (1. november). Sportslig ledelse kan forespørres om å bistå i arbeidet. Lagene oppfordres til å presentere planen på Lagledermøtet i forkant av hver sesong. 

 

 

Alderstrinn og oppstart av lag

Nøtterøy fotball ønsker å ha lag på alle trinn i Vestfold fotballkrets’ seriesystem. Barn får sitt første møte med organiserte kamper det året de fyller 6 år. Nøtterøy fotball bør bestrebe seg på å ha etablert lag innen aktivitetsturneringene i regi av kretsen begynner, våren før skolestart.

 

Nøtterøy fotball bør igangsette yngre årsklasser enn 6 år, så fremt det er foreldreressurser som ønsker å påta seg ansvar for treninger og drift av laget. Klubben har gode erfaringer med lag som har startet med ballek og ballaktiviteter ned i 3-års alder.

 

Sportslig leder og Materialforvalter skal hjelpe nye lag i oppstartfasen.

 

Sportslig ledelse i Nøtterøy fotball skal utarbeide en enkel innføring for trenere og ledere som bidrar i oppstart og drift av nye lag. Den skal bestå av informasjon om NIFs sportsplan, regler og føringer fra Vestfold fotballkrets og Norges fotballforbund, samt en orientering om tilgjengelige hjelpemidler i planlegging av lagenes sportslige opplegg.

 

Det kan være en utfordring å etablere jentelag i alle årsklasser, allerede fra tidlig i barnefotballen. Grupper som starter opp med ballaktiviteteter i barnehagealder omfatter både gutter og jenter. Selv i disse gruppene vil normalt guttene være i flertall, og det sosiale miljøet kan fort bli på guttenes premisser. Det er derfor særlig viktig at det etableres egne jentelag senest året da barna begynner på skolen.

 

 

Rekruttering av nye spillere
Nøtterøy skal ikke drive oppsøkende rekruttering. Nøtterøys standpunkt er at spillere under 16 år bør aktiviseres i eget hjemstedsområde av sosiale og tilhørighetsmessige årsaker.

Nøtterøy IF Fotball skal samtidig være positiv til å ta i mot nye spillere, dersom det er i harmoni med klubbens ressurser. I tilfeller der foresatte tar kontakt med forespørsel om overgang for spillere i barne- og ungdomsfotballen, skal Nøtterøy alltid oppfordre til at spilleren/foresatte gjennomfører en nøye vurdering sammen med sportslig ledelse i egen klubb.

Spillere uten tilknytning til andre klubber skal alltid være velkomne til å begynne å spille fotball i Nøtterøy.

 

 

Spillere som vurderer overgang fra Nøtterøy fotball
Nøtterøy fotball har som målsetning å ivareta og tilby et godt sportslig utviklingsmiljø, også for spillere som er langt fremme ferdighetsmessig og som har sportslige ambisjoner på egne vegne. Vi ønsker at våre spillere velger oss. Det er derfor særlig viktig å tilrettelegge for et godt og differensiert sportslig opplegg i ungdomsfotballen, for å ivareta hele bredden, inkludert spissene.

 

Nøtterøy fotball ønsker en kultur der Nøtterøy fotball framsnakkes av både trenere, ledere og spillere. Alle skal ta ansvar for at Nøtterøy er en klubb vi er stolte over å representere. Og Nesskogen skal være en arena der alle kan utvikle seg, både sportslig og menneskelig.

 

 

Henvendelser fra andre klubber om våre spillere

Nøtterøy fotball vil med jevne mellomrom kontaktes av klubber med høye sportslige ambisjoner, med formål om å tilby overgang for en eller flere av våre spillere. Det skal være sportslig ledelse som mottar henvendelser om Nøtterøys spillere. Hvis slik kontakt innledes via andre kanaler, skal sportslig ledelse alltid informeres så snart informasjon foreligger. Også i de tilfellene der det er våre spillere som tar kontakt med andre klubber.

 

Sportslig ledelse skal alltid informere spilleren/spillerens foresatte om henvendelser fra andre klubber. Sportslig ledelse og hovedtrener skal videre invitere til et møte med spilleren – eventuelt også med foresatte. Hvis spilleren vurderer overgang skal årsaken kartlegges, hvis spilleren/foresatte er åpen for det. Nøtterøy skal etter beste evne tilby og legge til rette for tiltak i egen klubb som ivaretar spillerens utviklingsbehov. Vi skal ikke hindre overgang til annen klubb for våre spillere, så lenge forpliktelsene i forhold til vår klubb er oppfylt.

 

 

Spillere som vurderer å slutte med fotball eller skifte klubb

Det er en målsetning for Nøtterøy fotball at flest mulig spiller fotball lengst mulig. Hvis spillere signaliserer at de ønsker å slutte, eller foreta klubbskifte til annen breddeklubb, bør hovedtrener ta kontakt med spiller/foresatte for å kartlegge hva som er årsaken. Erfaring viser at i mange slike tilfeller kan samtaler og enkle justeringer av spillerens fotballhverdag, føre til at spilleren blir med videre.

 

 

Treningsforhold

Tilgang til kunstgressbane(r) er viktig for alle lag i Nøtterøy fotball. Det gir mulighet for lengre sesong på grønt og jevnt underlag, og vil gi høyre kvalitet i treningsarbeidet. Eksempelvis i samhandlingsøvelser på ungdoms- og seniornivå, og i øvelser som fremmer utvikling av ballteknisk repertoar i de yngre lagene.

Klubben ønsker at hvert enkelt lag legger opp til så mye og så god trening som mulig, i tråd med spillergruppas eget ambisjonsnivå. Alle alderstrinn har like stort behov for gode treningsforhold, og skal i utgangspunktet ha lik tilgang til den samlede kunstgresstiden.

Lagene som får tildelt innetid i gymsaler i vintersesongen (fra 1. november til 1. mai) vil kunne få tildelt mindre tid på kunstgresset enn de andre lagene i denne perioden.

Banearealet skal videre fordeles ut i fra en fordelingsnøkkel som tar hensyn til at eldre spillere trenger mer plass enn yngre.

 

Fra og med sommeren 2014 vil klubben disponere to fulle kunstgressbaner. Det innebærer større fleksibilitet med hensyn til ønske om treningstider og areal for hvert enkelt lag. Det er baneansvarlig og sportslig ledelse i klubben som bestemmer lagenes treningstider, etter prinsippet om å etterkomme lagenes ønsker så langt det lar seg gjøre.

 

I seriesesongen har kamper fortrinnsrett på banene. Kamper i vintersesongen og treningskamper hele året må gjennomføres i egen treningstid på arealet man er tildelt, eller på ledige tidspunkt.

 

Klubben bør når en ny bane er på plass vurdere om det er hensiktsmessig å fordele barnefotball og ungdomsfotball på hver sin bane, og om det er hensiktsmessig at arealkriteriene beskrevet under utvides.  


6-12 år
< 15 spillere = kvart bane
> 15 spillere = halv bane
> 30 spillere = hel bane
 
12-16 år
< 10 spillere = kvart bane
> 10 spillere = halv bane
> 20 spillere = hel bane

Junior/Senior/Mosjonslag
< 15 spillere = halv bane
> 15 spillere = hel bane

Lagene i barne- og ungdomsfotballen oppfordres til å arrangere ekstratreninger for de ivrigste spillerne på tvers av aldersgrupper. Gjerne på tidlig ettermiddagstid, eller i helgene, hvor det ikke er så stort press på banen.

 

Hvis et lag har innarbeidede treningstider bør disse forsøkes opprettholdt.

 

De yngste lagene har førsteprioritet under tildeling av treningstider i gymsaler. Eldre lag får tilgang i den grad det er plass, og prioriteringen er også her at yngste lag av disse skal få tilbud om ledig tid først. Dersom lag har treningsbehov utover tiden de får tildelt i gymsaler, skal klubben strekke seg så langt den kan for å imøtekomme lagets treningsbehov gjennom leie av tid i hall. Klubben skal oppfordre lagene til å samordne ekstratreninger for de mest treningsivrige barna, slik at flest mulig får nytte av ekstratid som leies.


Gressbanene benyttes vanligvis fra 1. mai til 1. oktober. Når ny kunstgressbane er på plass vil det ikke bli tildelt faste treningstider på gressbanene, men både sydbanen og treningsfeltet er tilgjengelig for trening.  I seriesesongen rangeres obligatoriske kamper før treninger.