niflogolitekveld2308

 

 

Last ned Sportsplan 2017 i PDF format

Nøtterøy IF Fotball Sportsplan 2017

Nøtterøy fotballs verdier og målsetninger

Nøtterøy fotball er en Fair play-klubb. Alle som deltar i og rundt klubbens aktiviteter – både spillere, ledere og foresatte – skal etterleve, respektere og støtte opp om de verdiene og retningslinjene som inngår i klubbens og NFFs fair play-program. Respekt og toleranse for andre, utvist gjennom god oppførsel og høflighet, samt ærlighet og redelighet, er utvetydige krav til alle som deltar i aktiviteter i regi av Nøtterøy fotball. Nøtterøy IF fotball er en breddeklubb som skal forsøke å gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball, og som vil innordne seg fotballgruppas vedtekter. Nøtterøy fotball skal legge til rette for alle. Både de som har sportslige ambisjoner på egne vegne, og de som først og fremst har det sosiale samværet som sin motivasjon for å spille fotball. Det skal være lov til å bli god i Nøtterøy. Gutte- og jentefotballen og herre- og damefotballen skal prioriteres likt. Nøtterøy skal forsøke å ha lag på alle alderstrinn i forhold til fotballkretsens seriesystem. Nøtterøy definerer fotball som en helårsidrett. Det betyr at alle lag skal tilrettelegge for aktivitet året rundt, dersom spillerne selv ønsker det.

 

Trenerrollen

I barnefotballen skal Nøtterøy fotball rekruttere frivillige trenere som klubben mener kan gjøre en god jobb med barna og som passer i barnefotballen. I ungdomsfotballen skal klubben ta hensyn til behov for å rekruttere eksterne trenere med ønsket kompetanse, innenfor en kostnadsramme som er i samsvar med klubbens ressurser.

Hva trenere i Nøtterøy fotball kan forvente av klubben:

 • Få tildelt tilstrekkelig og fornuftige treningstider
 • Støtte og bistand på det fotballfaglige
 • Tilbud om trenerutdanning
 • Tilrettelegging av gode administrative rutiner
 • Tilgang til utstyr som er nødvendig for å gjennomføre gode treninger
 • Trener- laglederforum tre ganger i året
 • Nøtterøy treningsdress

 

Hva Nøtterøy fotball forventer av trenere i klubben:

 • At klubbens sportsplan etterleves
 • Deltakelse i klubbens trener- og laglederforum
 • At man prioriterer å ta den trenerutdanningen som er nødvendig
 • Er helhetstenkende og har klubben i fokus – ikke bare eget lag
 • Respekterer og er lojal mot beslutninger klubben gjør, både sportslig og administrativt

Det er en stor utfordring for en trener både å gjøre fotballaget til en sosial arena der alle trives og opplever menneskelig utvikling og å utforme et opplegg som sikrer at spillerne tilegner seg gode fotballferdigheter. Det er viktig at klubben tilrettelegger så godt som mulig, har fokus på hver enkelt treners situasjon, og sørger for at de opprettholder sin motivasjon.

 

Trenerkompetanse

Nøtterøy fotball ønsker at klubbens trenere gjennomfører UEFA C-lisens trenerkurs (Grasrottreneren).

 • Hver årgang i barnefotballen skal ha minimum en trener med gjennomført C-lisens-delkurs for egen aldersgruppe.
 • Hver årgang i ungdomsfotballen skal ha minst en trener som har gjennomført hele NFFs C-lisenskurs (Grasrottreneren). Nøtterøy fotball har tilgang til treningsøkta.no, og ønsker at klubbens trenere setter seg inn i mulighetene dette verktøyet gir. Nøtterøy fotball ønsker at klubbens trenere setter seg inn i ulike treningsmetoder – i tillegg til de som fremmes av NFF.
 • Nøtterøy fotball samarbeider med Coerver Coaching, og ønsker spesielt at klubbens trenere setter seg inn i Coerver-metodikken, som spesifikt legger til rette for utvikling av tekniske ferdigheter hos unge spillere. Nøtterøy fotball skal gjennomføre minimum tre årlige møter i trenerforum, der innholdet skal ta utgangspunkt i føringer i klubbens sportsplan. Temaene skal være rettet mot det sportslige arbeidet trenerne utfører i klubben, og der det skal legges til rette for erfaringsutveksling. Sportslig ledelse i klubben skal – så langt kapasiteten strekker til – bistå alle lag med innspill i planleggingsprosesser og tilby dialog og deltakelse i den praktiske gjennomføringen på treningsfeltet. Det endelige ansvaret for lagenes treningsopplegg ligger hos sportslig utvalg. I Nøtterøy fotball er det sportslig leder som har ansvar for kompetanse og kompetansebygging, mens det er treneransvarlig som er ansvarlig for trenerrekruttering til klubben.

Løpende kompetansetiltak i Nøtterøy fotball:

 • Alle Nøtterøy-trenere kan gjennomføre NFFs trenerkurs kostnadsfritt.
 • Nøtterøy fotball gjør en årlig gjennomgang av status for skolering, og holder klubbens trenere orientert om det løpende kurstilbudet i Vestfold.
 • Nøtterøy fotball legger til rette for å gjennomføre NFFs trenerkurs i Nesskogen når behovet er stort nok til å imøtekomme VFKs krav om antall deltakere.
 • Alle trenere og lagledere tilbys egen tilgang til treningsøkta.no.
 • Nøtterøy fotball har undervisningsmateriale fra Coerver Coaching til utlån for klubbens trenere. Sportslig ledelse kan bistå med å implementere metodikken i lagenes treningsplaner.
 • Sportslig utvalg bidrar ved forespørsel inn i lagenes planleggingsarbeid
 • Tre årlige trenerforum med tema knyttet til klubbens sportsplan

 

Pedagogikk og trivsel «Spilleren blir som deg»

Du er rollemodellen for spilleren!» Trenere i Nøtterøy skal kommunisere med barn på en veiledende og involverende måte. Pek alltid på det positive først, og sørg for at feilretting skjer ved positiv omformulering. Læringseffekt oppstår ikke hvis negative tilbakemeldinger dominerer over tid. Barn og unge i Nøtterøy fotball skal oppleve at hver eneste trening har vært trygg, morsom og lærerik. Hver enkelt spiller skal oppleve mestring så ofte som mulig – uansett alder og ferdighetsnivå. Treneren har ansvar for å tilrettelegge treningen, slik at hver enkelt spiller får utfordringer som harmonerer med hans eller hennes ferdigheter.

NFFs «Trenervett»:

1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.

2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».

3. Jeg velger å være positiv, fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.

4. Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.

5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

Trenervett gir kampvett:

1. Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.

2. Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær.

3. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.

4. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.

5. Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt. 

Barnefotballen

«Ved 12-års alder bør alle fotballspillere i Nøtterøy IF ha fått en reell mulighet til å utvikle gode tekniske basisferdigheter, og ha fått anledning til å opparbeide en god forståelse av hva som er fornuftige taktiske valg i ulike spillsituasjoner». Alderen opp til 12 år er på mange måter den viktigste i en fotballspillers utvikling. Gjennom morsomme og spennende fotballaktiviteter kan spillere utvikle fotballglede og -interesse som varer livet ut. Hvert lag skal forsøke å utforme et opplegg som ivaretar ulike ambisjonsnivåer i spillergruppen. Noen barn ønsker å delta i fotball primært for å være del av et hyggelig sosialt fellesskap, mens andre drømmer om landslagsspill og jobber iherdig for å utvikle egne ferdigheter. Den sportslige ledelsen i klubben kan bistå i planleggingsprosesser. Uforpliktende ballek er i seg selv en positiv aktivisering av barn, og mye av aktiviteten i de yngste årsklassene bør være spill i mindre grupper mot to eller fire mål, uten for mye styring fra de voksnes side. Spillere og foreldre bør likevel i 7-8-års alder bli bevisstgjorte på at fotball er et teknisk og taktisk spill, hvor gleden med spillet i stor grad er knyttet til å beherske tekniske og taktiske ferdigheter. Jo tidligere barna er mottagelige for målrettet innlæring av ferdigheter, jo bedre grunnlag får de for å utvikle seg til gode fotballspillere på ungdoms- og seniornivå. Spesielt alderen fra 9 år og fram til puberteten regnes som en motorisk gullalder, hvor det er viktig at spillerne har treningsopplegg og -fasiliteter som sikrer god trening i et omfang som er i tråd med spillernes eget ambisjonsnivå. I årene fram mot puberteten må spillernes spilleforståelse stimuleres, samtidig som de fortsetter å utvikle et bredt teknisk ferdighetsregister,  slik at de har et reelt grunnlag for å utvikle seg til gode spillere på et senere stadium, om de selv ønsker det. Legg til rette for aktivitet der spillerne får utvikle seg innen et bredt register av ferdigheter og forsøke seg i flere roller og posisjoner på banen.

Treningsøkta i barnefotballen

Hver trening skal være en god opplevelse, og ingenting skaper mer fotballglede enn opplevelsen av å lykkes. Det er mange måter å lykkes på i fotball. En finte, en scoring, en takling, en pasning. Og ikke minst gjennom positive tilbakemeldinger fra deg som trener og rollemodell. Derfor er det helt sentralt å innrette treningene slik alle opplever «å lykkes» så ofte som mulig. Det gjøres best ved hjelp av en pedagogisk tilnærmingsmåte der det positive er i sentrum, og ved å gi utfordringer som samsvarer med hvert enkelt barns ferdighetsnivå. En god økt forutsetter planlegging. Gjennomfør øktene i tråd med «Aktivitetsprinsippet»:

 • Kom raskt i gang med treningen. Kan du sette opp kjegler og annet utstyr i forkant? Bra!
 • Organiser slik at det blir flyt i aktivitetene og få unødvendige pauser
 • Unngå stillestående køer
 • Pass på at ingen melder seg ut og passiviseres
 • Vær bevisst på hvilke gruppestørrelser og inndelinger som er fornuftige
 • Bruk ballen i så mye av aktiviteten som mulig 

Nøtterøy fotball ønsker at disse momentene spesielt ivaretas i treningsinnholdet i barnefotballen:

1: Innlæring av tekniske ferdigheter – på alle treninger Alle treninger skal inneholde øvelser, leker og/eller konkurranser der spillerne utvikler ferdigheter som ballkontroll langs bakken og i lufta, føring med ball, finter, vendinger, tilslag og medtak/mottak. Tekniske ferdigheter utvikles med mye ballkontakt. Det er viktig at trenere setter seg inn i detaljene som i sum utgjør en spesifikk ferdighet og formidler disse visuelt, steg for steg for spillerne.

2: Fotballspill i små grupper – på alle treninger Barna skal ha mest mulig ballkontakt. Spill i små grupper er anbefalt. 2 mot 2, 3 mot 3 eller 4 mot 4 gir mye ballkontakt for hver enkelt spiller og gir alle opplevelsen av å være involvert. Hver trening bør inneholde minst en halvtimes fotballspill i små grupper, mot to eller fire mål. Spill på stor bane med mange spillere på hvert lag i barnefotballen gir liten ballkontakt per spiller, og kan føre til at mange av spillerne passiviseres. Nedprioriter hyppige avbrekk i spillet som innkast og cornere når barna spiller. Ha mange baller lett tilgjengelig, og legg heller til rette for at spillet settes i gang igjen så raskt som mulig når en ball havner ut av spill.

3: Ja til 1 mot 1 De yngste spillerne bør oppfordres og oppmuntres til å holde på ballen og utfordre motspillerne 1 mot 1. Gang på gang. Det er helt sentral innlæring i tidlige barneår, der spillerne har et naturlig fokus på «seg selv og ballen». Unngå å stille «pasningskrav» for å påvirke spillere til å drible mindre.

4: Rom og bevegelse Man bør unngå å organisere spillere i barnefotballen i faste posisjoner med statiske eller ensartede arbeidsoppgaver. Spør heller hvor det er 11 god plass på banen, forklar hvordan rom oppstår og vis hvordan man kan utnytte det. Både for enkeltspilleren med og uten ball, og for laget med og uten ball. Stimuler barna til å se på hele «spillet».

Punkt 3 og 4 kan til dels være motstridende. På den ene siden «jeg» på den andre siden «laget» og «spillet». Begge deler er viktig. Skap en fornuftig balanse i tilnærmingen. Treningsmengde Lagene skal tilbys en treningsmengde som er tilpasset barnas egne behov. Treningsbehovet kan variere fra lag til lag, men det skal ha et omfang som innfrir behovene til de ivrigste spillerne.

Alle lag fra 7 år og oppover skal tilbys trening minst to ganger i uken. Spillerne skal selv få velge hvor ofte de vil trene, men alle bør oppfordres til å trene minst en gang per uke. Det kan gjerne inngås avtale mellom spiller og trener om hvilke dager spilleren har til hensikt å komme på trening. Forskjeller i avtalt treningsmengde bør ikke påvirke spilletid i kamp. I respekt for trenerens treningsforberedelser, bør foreldrene varsle de dagene barnet ikke kan komme på trening. Spillere og foreldre bør føle forpliktelse til å ivareta treningsmiljøet, ved å vise forutsigbarhet og respekt i forhold til lagets opplegg. Lagenes treningsplan og -mengde bestemmes endelig av sportslig ledelse i klubben to ganger pr. år, i forkant av utesesongen (april) og i forkant av innesesongen (oktober).

Kampen i barnefotballen

Kampen er gjerne ukas høydepunkt for spillerne i barnefotballen. Også her er det opplevelsen av å ha lykkes som sikrer at kampen har vært en god opplevelse. Og det å ha lykkes i kamp innebærer det samme som på trening. En god pasning, en god takling, særlig en scoring, og ikke minst ros fra trenere, foresatte og lagkamerater. Motivasjonen for å spille fotballkamp i barnefotballen skal ikke være å sikre laget et best mulig resultat, men nettopp at enkeltspillerne opplever å ha «lykkes». Dette er trenerne, lagledere og de foresattes ansvar. Trenere i barnefotballen bør etterstrebe jevne kamper. Det er det morsomste og også det mest utviklende. Det enkleste virkemiddelet er å melde på laget på egnet nivå i forhold til inndelingen som fotballkretsen tilbyr (gjelder klassene 9-12 år). (Se også kapittelet om differensiering) Barn som møter til kamp ønsker å spille mest mulig fotball. Det er derfor ønskelig at trener- og laglederapparat melder på et antall lag som reflekterer størrelsen på spillergruppa. Det anbefales ikke flere enn to innbyttere i 5-er og 7-er-kamper. Topping av lag i barnefotballen skal ikke forekomme i Nøtterøy. Topping innebærer at enkeltspillere får langt mer spilletid enn andre, normalt med formål å vinne kamper. Alle spillere som møter til kamp skal få sin andel av spilletiden. Det skal heller ikke være sånn at trenere og lagledere føler seg forpliktet til å stille med stoppeklokke på kamp, og av til kan noe differensiering av spilletid bidra til jevnere kamper. Men alle spillere som møter til kamp skal oppleve å være en viktig del av laget på linje med alle andre. Over en periode på noen kamper skal alle spillere ha fått spilletid som er tilnærmet lik.

Organisering av årganger i trening og på kamp

Nøtterøy ønsker at hver årgang i barnefotballen regnes som en spillegruppe. Det innebærer at hele årgangen trener samtidig, og har samme trenerapparat. Det skal være en hovedtrener, men det er avgjørende at antallet voksenressurser gjenspeiler størrelsen på spillergruppa. Hos de yngste årgangene er det ideelt med en voksenperson per 6-8 barn. Det er foreldregruppas ansvar å stille med voksenressurser rundt lagene. For enkelte mindre årganger kan det være aktuelt å slå seg sammen med årgangen over eller årgangen under, for å få en nødvendig størrelse på spillergruppa. I barnefotballen dukker denne problemstillingen opp med jevne mellomrom, oftest i jentefotballen. Det er da viktig at trenere og lagledere i begge grupper, sammen med sportslig ledelse, søker en fornuftig løsning, der hovedmålsetningen er at flest mulig barn blir med videre. Nøtterøy fotball ønsker ikke at det etableres faste kamp-lag i årgangene, men ser det som gunstig med flyt av spillere mellom lagene som er påmeldt i seriespillet. Først og fremst for å skape en samholds- og enhetsfølelse i hele spillergruppa, men også som et mulig fleksibelt differensieringsgrep for å tilpasse kamparenaen for enkeltspilleren. 

Ungdomsfotballen

Nøtterøy IF Fotball skal forsøke å gi alle ungdommer som har lyst til å spille fotball et tilbud som samsvarer med ungdommenes egne ønsker og ambisjoner. Det er en overordnet målsetning å holde flest mulig så lenge som mulig i fotballmiljøet. Det er derfor særlig viktig at trenere og ledere i ungdomsfotballen gjennom løpende dialog med spillergruppa skaffer seg innsikt i hva spillerne ønsker med fotballen. Nøtterøy fotball skal ivareta behovet til alle spillere i ungdomsfotballen. Både spillere med motivasjon for å trene mye og med mål om å nå et høyt sportslig nivå, og spillere som primært ser fotballmiljøet som en sosial arena de ønsker å være en del av. Det er ingen motsetning i å legge til rette for at flest mulig blir med lengst mulig og samtidig utvikle gode spillere, men spillernes ambisjons- og ferdighetsnivå må legge føringer for hvordan årganger i ungdomsfotballen organiseres. I ungdomsfotballen vil det normalt være store forskjeller i enkeltspilleres ambisjoner, treningsmotivasjon og fysiske modenhet. Som trener i ungdomsfotballen er det særlig viktig å ta hensyn til enkeltspillerens behov, og at det tilrettelegges for hver enkelt, slik at alle får muligheten til å trives og til å utvikle seg som fotballspiller. Nøtterøy fotball skal være bevisst at de miljøene vi skaper skal gi stor sosial gevinst, utvikle fysisk form og være et viktig bidrag i arbeidet med å gi ungdom gode oppvekstsvilkår. Våre spillere skal oppleve at fotballaktiviteter er å møte og omgås venner i et positivt, utviklende og berikende miljø. «Medbestemmelse, differensiering og trivsel er nøkkelfaktorer for å hindre frafall i ungdomsfotballen. Spillere lærer best og blir mer engasjert når de opplever at egne innspill blir tatt på alvor. Hvis du som trener stiller spørsmål og tar hensyn til svarene du få, vil du involvere spillerne på en god måte».

Organisering av årganger i ungdomsfotballen

Nøtterøy er en mellomstor klubb i vårt fylke. Det innebærer at variasjoner i antall spillere er et viktig premiss for hvordan årgangene organiseres. Nøtterøy fotball må derfor planlegge fra år til år, for å ivareta alle spillerne på en best mulig måte. Dette krever en løpende og god dialog mellom sportslig ledelse, trenere og spillergruppe. Det gjør seg særlig gjeldende i jentefotballen der det normalt er færre spillere per årgang, og det er større sårbarhet for frafall og små årganger. Grundige prosesser i god tid før neste sesong er viktig for å få med flest mulig videre. Klubben og trenerne må lytte til spillerne og la de få være med å påvirke sin egen fotballhverdag. Det er avgjørende at det er samsvar mellom trenernes og spillernes ambisjonsnivå, og det er avgjørende at alle delene av spillergruppa opplever at de tas på alvor med dedikerte voksenressurser rundt seg, uavhengig av ambisjons- og ferdighetsnivå. I årganger der antallet spillere fordrer to treningsgrupper bør det etterstrebes at gruppene deler treningstider.

Treningsinnhold i ungdomsfotballen

Treningstilbudet i ungdomsfotballen skal ha et omfang som ivaretar behovet til de ivrigste spillerne. Samtidig må vi akseptere at ikke alle vil trene like mye. Alle skal få spille kamper selv om en ikke møter opp på alle treninger. Hver enkelt spillers planlagte treningsoppmøte bør avtales med trener, så trenerne har gode forutsetninger for å planlegge treningsinnholdet. Nøtterøy fotball ønsker at disse momentene ivaretas i treningsarbeidet i ungdomsfotballen:

1: Fortsatt teknisk ferdighetsutvikling. Tekniske ferdigheter kan forbedres gjennom hele fotballkarrieren. Småbanespill og mange ballberøringer per trening er fortsatt viktig selv om kamparenaen blir større.

2: Gode valg og forståelse av rom Det å beherske «valget» på fotballbanen kjennetegner gode fotballspillere. Vi ønsker fokus på treningsinnhold og dialog som stimulerer spillernes evne til å oppfatte, vurdere og handle gjennom gode valg så ofte som mulig. Fotballferdighet = Hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget lag Valg henger tett sammen med forståelse av rom. Vi ønsker fokus på treningsinnhold og dialog som stimulerer spillernes evne til å oppfatte, skape og utnytte rom, både for seg selv og laget, med og uten ball.

3: Taktiske prinsipper som ramme for utvikling. Innlæring av grunnleggende taktiske prinsipper er en del av ungdomsfotballen, uten at det bør dominere treningsinnholdet. Som trener er det viktig å være bevisst formålet. Spilleren trenger innsikt i de taktiske rammene for fotballspillet i sin videre utvikling av spilleforståelse og gode valg på fotballbanen. La det være formålet, og ikke alene ønsket om å gjøre laget bedre rustet til å vinne kamper.

4: Fysisk trening Ungdomsfotballen bør introdusere fysisk trening som både utvikler basisstyrke og virker skadeforebyggende. Nøtterøy fotball ønsker så langt det lar seg gjøre at utholdenhetstrening implementeres i egnede spilløkter.  Som trener skal du legge deg «spesifitetsprinsippet» på minnet. Du blir god på det du øver på. Legg til rette for aktivitet som tilsvarer situasjoner spillerne møter i kamp. Stimuler spillerne til å gjennomføre treningene i det tempoet og med den intensiteten kampen krever, og husk at et fotballag består av en rekke ulike roller som krever sitt sett med ferdigheter.

Kampen i ungdomsfotballen

Ungdomslag i Nøtterøy skal etterstrebe en utviklende spillestil. Det innebærer:

 • Dyrke ønsket om å ha ballen mest mulig
 • Dyrke en spillestil med fokus på ballbehandling og gode valg
 • Dyrke en spillestil som involverer alle

Det skal være lov til å forsøke å vinne fotballkamper i Nøtterøy, men vi skal å ha et tydelig og bevisst forhold til hvilke virkemidler vi tar i bruk. Introduksjonen til resultatorientert fotball gir gjerne fine og motiverende sportslige muligheter og utfordringer, men inneholder også fristelser som på sikt kan sette spillerutvikling og enkeltspilleres motivasjon i skyggen. Hele spillergruppa skal oppleve at de gis tillit og tilstrekkelig spilletid i kamp. Konsekvent og ukritisk topping av lag kan gi negative utslag i begge ender. Både føre til frafall fra spillere som sjelden opplever tillit, og mangel på nødvendige hospiterings- og differensieringstiltak for spillere som er langt framme. I ungdomsfotballen må det samtidig gis rom for – i enkelte kamper – at laget driftes på resultat, hvis dette kan bidra til å gi laget en hensiktsmessig arena for videre utvikling.

Seniorfotball

Nøtterøy fotball ønsker å ha seniorlag både i herreklassen og i dameklassen. Nøtterøy fotball ønsker et A-lag herrer som stabilt befinner seg i 4. eller 5. divisjon. Nøtterøy fotball skal ha et bærende prinsipp om at klubbens ressurser i stor grad skal prioriteres til utvikling av yngre spillere. Det innebærer at klubbens senioravdeling ikke skal være kostnadsdrivende eller ha et høyt kostnadsnivå. Nøtterøy fotball skal på både herre- og damesiden legge til rette for voksne mennesker – uten øvre aldersgrense – som ønsker å spille fotball av sosiale og helsemessige grunner. Mosjonslagene har samme rettigheter og plikter som de øvrige lagene.

Spillerutvikling

«Nøtterøy fotball ønsker å utvikle spillere med et tydelig teknisk ferdighetsregister, og ønsker at utvikling av disse ferdighetene skal få stor plass i alle spillergrupper, særlig gjennom årene i barnefotballen. Vi mener at gode tekniske ferdigheter gir økt spilleglede for alle, og er et nødvendig verktøy for de av spillerne som har ambisjoner på egne vegne. Nøtterøy-spilleren skal være trygg og modig i 1v1-situasjoner over hele banen, og vite at det er lov til å miste ballen, men ikke å gi den bort». Differensiering Når spillere med relativt likt ferdighetsnivå øver sammen, vil spillerne forbedre ferdighetene sine raskere. Når enkeltspilleren opplever at ferdighetene forbedres, styrkes også selvtilliten og motivasjonen for å spille fotball. Ved hjelp av differensierte aktiviteter kan treneren tilpasse utfordringer og kvalitetskrav til hver enkelt spiller. Slik kan alle både oppleve å lykkes og få testet ut egne grenser. På denne måten ønsker vi å bidra til at spillerne både i barne- og ungdomsfotballen blir værende i fotballmiljøet lengst mulig. Differensiering er egnet i alle aldersgrupper, men omfanget bør økes gradvis med alderen. «Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter, og lete etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget»

Differensiering i trening

Dette innebærer normalt at trenerne påser at spillere med tilsvarende ferdighetsnivå øver sammen i hele eller deler av treningen. Differensiering innebærer ikke å dele inn spillergruppa i faste grupper, men å være fleksibel og klok i organiseringen av hver enkelt trening. Organisering i grupper etter ferdigheter er den vanligste måten å differensiere. Et annet grep er å differensiere innad i tilfeldig inndelte grupper. Hvis en gruppe på 10 tilfeldig inndelte spillere skal gjennomføre en øvelse med 1 mot 1, kan de sterkeste utfordre hverandre. Differensiert trening kan også rettes mot enkeltspilleren. En ferdighetssterk spiller kan utfordres på for eksempel touchbegrensninger eller bruk av «feil» fot, mens andre spiller fritt. Metoden bidrar til at spillere med høyere ferdighetsnivå skjerper seg optimalt hele tiden og de på lavere ferdighetsnivå blir mer involvert og dermed mer aktive i treningen. Differensiering er særlig hensiktsmessig i:

 • Ferdighetsøvelser som krever samspill mellom to eller flere spillere. Føring, finting, pasningsøvelser og dribling gir liten treningseffekt for spilleren med lavt ferdighetsnivå, når motstander (eller medspiller) er en spiller med høyt ferdighetsnivå.
 • Spilløvelser i små grupper. Ferdighetslikhet sikrer alle spillerne mye ballkontakt. I grupper med store forskjeller i ferdigheter, vil spillere med lavt ferdighetsnivå involveres lite og fort få opplevelsen av ikke å lykkes. Bør man alltid differensiere? Nei, det bør man ikke. I individuelle øvelser kan det være hensiktsmessig med tilfeldig inndeling av spillere. Og trenerens oppgave er å ivareta både ferdighetsutviklingen og den sosiale trivselen og samholdsfølelsen i gruppa. En balanse mellom det organiserte og det uorganiserte lekbetonte er viktig.

 

Differensiering i kamp

Differensiering i kamp er et egnet virkemiddel i barnefotballen. Vi ønsker jevnbyrdige kamper og spillere som opplever mestring og utvikling. God differensiering krever normalt at spillerne flyter mellom lagene. Variasjon i lagsammensetning kan også bidra til en mer helhetlig samholdsfølelse i spillergruppa. Opplevelsen av at hele årgangen er ett lag. Her er noen muligheter, som særlig er myntet på barnefotballen.

1: Meld på lag på ulikt nivå i kretsens seriespill.

2: Lag med spesielt høyt ferdighetsnivå i egen årgang kan meldes på til høyeste nivå i årsklassen over. Man skal ikke melde lag på i høyere årsklasser med formål å «øve» på fremtidige kampformer.

3: Differensier gjennom kampledelse – Nye posisjoner – Gi enkeltspillere utfordringer. To-touch på den beste spilleren din hvis laget ditt er dominerende? – Har motstanderlaget en spiller med svært gode ferdigheter? Kanskje NIFs sterkeste spiller skal matches mot han eller henne.

 

Hospitering

Hospitering er en form for differensiering, og innebærer at enkeltspillere trener og/eller spiller kamper i et annet treningsmiljø. Formålet er å gi andre og nye utfordringer for å stimulere spillerens utvikling. Hospitering kan gjennomføres i enkelttreninger, i enkeltkamper, eller for en definert periode. Hospitering innebærer ikke at spillere flyttes permanent til en annen årgang. De fleste spillerne på aldersbestemte lag har en trenings- og kamphverdag som sikrer god ferdighetsutvikling. Men for enkeltspillere som er helt i toppen i egen årsklasse – både når det gjelder ferdigheter, innstilling og holdninger – må klubben vurdere om det er behov for hospitering til andre lag i enkelttreninger og enkeltkamper. Normalt vil det hospiteres til årgangen over sin egen. Dersom dette behovet er tilstede, har klubben en forpliktelse til å utvide spillerens arena. Hospitering er særlig aktuelt i ungdomsfotballen, men kan også vurderes som tiltak i barnefotballen. Hospitering planlegges og avtales i en løpende prosess mellom spiller, trenere for respektive lag, foresatte og sportslig ledelse. Det er sportslig ledelse i klubben som formelt har ansvaret for hospiteringsordninger, mens hovedtrener har ansvar for spillerens totalbelastning. Det er av stor betydning at hospitering styres på en grundig måte, der hensynet til både utvikling og totalbelastning ivaretas. For særlig ferdighetssterke og motiverte jentespillere, bør mulighetene for å hospitere inn i egnet miljø i guttefotballen vurderes, hvis spilleren selv ønsker det.

Utviklingstiltak i regi av Vestfold fotballkrets

Nøtterøy fotball har jevnlig spillere som blir tatt ut til spillerutviklingstiltak i regi av Vestfold fotballkrets. Disse aktivitetene er normalt knyttet til bylagsaktivitet og kretslagsaktivitet, og startes opp i ungdomsfotballen. Disse tiltakene skal prioriteres, hvis spilleren selv ønsker å delta. Det kan være situasjoner der viktige klubbaktiviteter kolliderer med kretsaktiviteter. Da må det i hvert enkelt tilfelle gjøres en vurdering av hvilken aktivitet spilleren skal prioritere, basert på en dialog mellom klubb og fotballkrets. Trenere og sportslig ledelse i Nøtterøy fotball plikter å ivareta nominasjonsprosesser til slike tiltak. I vurdering av spillere til kretstiltak skal både ferdighetsnivå, holdninger og treningsmotivasjon legges til grunn som nominasjonskriterier, hvis ikke kretsen legger andre føringer.

 

Utviklingstiltak i regi av andre klubber

Nøtterøy fotball inviteres jevnlig inn i spillerutviklingstiltak i regi av – eller i samarbeid med – andre klubber. Det er sportslig ledelse som har ansvar for hvilke tiltak som er aktuelle for de ulike årgangene med NIF-spillere. Eventuelle uttaksprosesser gjennomføres i dialog mellom trenere for de aktuelle årgangene og sportslig ledelse. Slike spillerutviklingstiltak er alltid å regne som et tillegg til treninger i egen klubb. Ivareta spilleren Trenere og sportslig ledelse har ansvar for å følge opp NIF-spillere som deltar i eksterne spillerutviklingstiltak. Både gjennom å optimalisere trenings- og kamphverdag i egen klubb, slik at spillerne er godt forberedt på å møte et nivå som er over klubbtreningen, samt oppfølging av spillernes totalbelastning. Hvis Nøtterøy fotball får et regions-/forbundstalent er det særlig viktig at sportslig ledelse kommer inn i bildet på et tidlig tidspunkt. Coerver Coaching Nøtterøy fotball ønsker å videreføre samarbeidet med Coerver Coaching, som per i dag har den bredest anerkjente metoden for innlæring av tekniske ferdigheter. Klubben ønsker å gjennomføre minst en årlig fotballskole i regi av Coerver Coaching, så fremt interessen blant spillerne i klubben er stor nok. 

Sportslig drift Klubbens og lagenes ansvar

Det er sportslig utvalg som har ansvaret for klubbens sportslige drift. Det innebærer endelig ansvar for:

– Innhold i lagenes treningsplaner og sportslige drift

– Hospitering – Kretstiltak og øvrige utviklingstiltak

– Trenerkompetanse og trenerutvikling

– Treneransettelser

– Overganger

Sportslig utvalg skal bestå av sportslig leder, treneransvarlig, samt inntil tre øvrige medlemmer. Så langt det lar seg gjøre skal både jente- og guttefotballen, barne- og ungdomsfotballen, samt seniorfotballen, være representert i utvalget. Sportslig leder er styremedlem i Nøtterøy fotball.

Materialansvarlig i klubben skal sørge for at alle lag har spillerdrakter, minimum en ball per spiller, markeringsvester i fire farger, markeringskjegler og førstehjelpsskrin. Lagene har selv ansvar for å ta vare på utstyret de får eller disponerer fra klubben. Det gjelder både tildelt utstyr og klubbens fellesutstyr. Det er i tillegg et felles ansvar å bidra til å ta vare på fellesområdet med baner, klubbhus og garderobeanlegg.

Alle lag i Nøtterøy fotball skal fylle funksjonene lagleder, dugnadsansvarlig og fair play-ansvarlig fra foresatte i eget lag.

 • Lagleders ansvar er at lagets forpliktelser i forhold til kampberamming og kampgjennomføring, dialog med motstanderlag, rekruttering/dialog med dommere, resultatrapportering, lagspåmelding til seriespill og FIKS overholdes.
 • Dugnadsansvarlig skal sørge for at laget stiller med de ressursene som er påkrevd ved klubbens dugnader, og gjennom god kommunikasjon med foreldregruppa bidra til en omforent forståelse for betydningen av felles innsats som sikrer god og sunn drift av klubben.
 • Fair play-ansvarlig har ansvar for at eget lags drift, kamper og arrangementer gjennomføres etter NFFs fair play-verdier.

Alle lag oppfordres til å utarbeide plan for aktiviteten i forkant av sommer- (1. april) og vintersesong (1. november). Sportslig ledelse kan forespørres om å bistå i arbeidet. Lagene oppfordres til å presentere planen på lagledermøtet i forkant av hver sesong.

Turneringsbestemmelser

Alle lag i Nøtterøy fotball skal meldes på til Vestfold fotballkrets ordinære seriespill/aktivitetsturneringer fra og med året spillerne fyller 6 år. Alle spillere i Nøtterøy fotball som har betalt kontingent tilfører eget lag et årlig beløp – fastlagt av styret – som laget/årgangen kan benytte til turneringsdeltakelser. Deltakelse i ordinært seriespill, samt kretsens Vinterserie og NM i ungdomsfotballen inngår ikke i dette, og betales av klubben. Lag i Nøtterøy har anledning til å arrangere turneringer i regi av eget lag og for egen årsklasse etter gjeldende retningslinjer. Inntekter fra slike turneringer – innbefattet kiosksalg – skal fordeles med 50 prosent til laget/årgangen og 50 prosent til klubben. 26 For deltakelse i enkeltstående turneringer i barnefotballen (6-12 år) skal barneidrettsbestemmelsene følges. Det innebærer:

 • Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra året de fyller 6 år.
 • Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra året de fyller 9 år.
 • Barn kan delta i konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen fra året de fyller 11 år.

Alderstrinn og oppstart av lag Nøtterøy fotball ønsker å ha lag på alle trinn i Vestfold fotballkrets seriesystem. Barn får sitt første møte med organiserte kamper det året de fyller 6 år. Nøtterøy fotball bør bestrebe seg på å ha etablert lag innen aktivitetsturneringene i regi av kretsen begynner, våren før skolestart. Nøtterøy fotball ønsker å igangsette yngre årsklasser enn 6 år, så fremt det er foreldreressurser som ønsker å påta seg ansvar for treninger og drift av laget. Klubben har gode erfaringer med lag som har startet med ballek og ballaktiviteter ned i 3-års alder. (Se egen plan for rekruttering og etablering av nye lag) Sportslig leder og Materialforvalter skal hjelpe nye lag i oppstartfasen. Nøtterøy fotball skal sørge for at alle nye trenere og ledere som bidrar i oppstart og drift av nye lag får en innføring i klubbens sportsplan, regler, retningslinjer og føringer fra Vestfold fotballkrets og Norges fotballforbund, samt en orientering om trenerkurs og tilgjengelige hjelpemidler som treningsøkta.no og Coerver Coachings undervisningsmateriale, til bruk i planlegging av lagenes sportslige opplegg.

Lag og aktivitetsgrupper som etableres for barn som er 6 år eller yngre skal være for både gutter og jenter fram til det er etablert to grupper. Erfaring viser at guttene ofte vil være i flertall innledningsvis i slike grupper, og at jente-miljøet i disse gruppene over tid kan bli sårbart for frafall. Det er derfor særlig viktig at det etableres egne jentelag senest året da barna begynner på skolen. Rekruttering av nye spillere Nøtterøy skal ikke drive oppsøkende rekruttering. Nøtterøys standpunkt er at spillere under 16 år bør aktiviseres i eget hjemstedsområde av sosiale og tilhørighetsmessige årsaker. Nøtterøy IF Fotball skal samtidig være positiv til å ta imot nye spillere, hvis det er i harmoni med klubbens ressurser. Nøtterøy fotball skal alltid informere spillerens klubb før det innledes dialog med spilleren/spillerens foresatte.

Overganger fra Nøtterøy

Nøtterøy fotball har som målsetning å tilby et godt sportslig utviklingsmiljø, også for spillere som er langt fremme ferdighetsmessig og som har sportslige ambisjoner på egne vegne. Henvendelser fra andre klubber på Nøtterøys spillere skal alltid mottas av – eller videreformidles til – sportslig ledelse.

 

Treningsforhold

Tilgang til kunstgressbane(r) er viktig for alle lag i Nøtterøy fotball. Det gir mulighet for lengre sesong på grønt og jevnt underlag, og vil gi høyere kvalitet i treningsarbeidet. Klubben ønsker at hvert enkelt lag legger opp til så mye og så god trening som mulig, i tråd med spillergruppas eget ambisjonsnivå. Alle alderstrinn har like stort behov for gode treningsforhold, og skal i utgangspunktet ha lik tilgang til den samlede kunstgresstiden. Lagene som får tildelt innetid i gymsaler i vintersesongen (fra 1. november til 1. mai) vil kunne få tildelt mindre tid på kunstgresset enn de andre lagene i denne perioden.  Banearealet skal videre fordeles ut i fra en fordelingsnøkkel som tar hensyn til at eldre spillere trenger mer plass enn yngre. I seriesesongen har kamper fortrinnsrett på banene. Kamper i vintersesongen og treningskamper hele året må gjennomføres i egen treningstid på arealet man er tildelt, på ledige tidspunkt, eller etter avtale med lag som vil bli berørt.

Lagene i barne- og ungdomsfotballen oppfordres til å arrangere ekstratreninger for de ivrigste spillerne på tvers av aldersgrupper. Hvis et lag har innarbeidede treningstider bør disse forsøkes opprettholdt. De yngste lagene har førsteprioritet under tildeling av treningstider i gymsaler. Eldre lag får tilgang i den grad det er plass, og prioriteringen er også her at yngste lag av disse skal få tilbud om ledig tid først. Dersom lag har treningsbehov utover tiden de får tildelt i gymsaler, skal klubben strekke seg så langt den kan for å imøtekomme lagets treningsbehov gjennom leie av tid i hall. Klubben skal oppfordre lagene til å samordne ekstratreninger for de mest treningsivrige barna, slik at flest mulig får nytte av ekstratid som leies. Gressbanen benyttes vanligvis fra 1. mai til 1. oktober.