VEDTEKTER

FOR

NØTTERØY IDRETTSFORENING

FOTBALLGRUPPA

§ 1

Tilslutning

Fotballgruppa er en gruppe i Nøtterøy Idrettsforening, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold Fotballkrets.

 

§ 2

Formål

Fotballgruppas formål er gjennom aktivitet, samarbeid og frivillig innsats å fremme fotballaktivitet sportslig og sosialt for flest mulig – best mulig – lengst mulig. Fotballgruppa skal drive fotballaktivitet hele året for alle aldersgrupper, fra de yngste til de eldste og både gutter og jenter. Fotballen skal gjennom aktivitet og trening legge til rette for utvikling av den enkelt spiller og et godt miljø.

 

 

§ 3

Omfang

Fotballgruppa omfatter barnefotball, ungdomsfotball og seniorfotball, i en samlet avdeling. Gruppen er underlagt de til enhver tid gjeldende lover i Nøtterøy Idrettsforening. Utover dette har Fotballgruppa utarbeidet egen vedtekter tilpasset egne behov.

 

 

§ 4

Medlemmer

Alle som ønsker å spille fotball på Nøtterøy eller på annen måte støtte og arbeide for Nøtterøy fotball kan bli medlem i klubben. Medlemmer plikter å overholde Nøtterøy fotballgruppe og dets overordnede organs retningslinjer og lover.

 

 

§ 5

Kontingent

Kontingent og treningsavgift fastsettes av gruppens årsmøte og inkluderer andel til hovedforeningen. Kontingenten betales før seriestart. Medlemmer som skylder kontingent for mer en ett år har ingen rettigheter, og kan av styret strykes som medlem. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent evt. andre forpliktelser er ordnet.

 

 

§ 6

Økonomi

Alle generelle inntekter går til fotballgruppa som helhet. Det er styret som til enhver tid fordeler fotballgruppens midler mellom ulike lag og undergrupper i fotballgruppa. Det er ikke anledning for det enkelte lag/undergrupper å iverksette eget inntektsgivende arbeid til eget lag/undergruppe uten at det på forhånd har innhentet styrets godkjenning. Det enkelte lag må følge de til enhver tid gjeldende rammer for utgifter knyttet til lagets aktivitet. Alle ekstraordinære tiltak skal søkes godkjent av styret på forhånd.

§ 7

Stemmerett

For å ha stemmerett på fotballgruppas møter må et medlem ha fylt 15 år. Stemmeberettigede på årsmøtet er alle medlemmer over 15 år som har vært medlemm i minst en mnd og som har betalt kontingent. Stemmeberettiget er også en foresatt pr. medlem under 15 år. Medlemmer under 15 år har møterett på møter i fotballgruppa med mindre styret av særlige grunner bestemmer noe annet.

§8

Valgbarhet

Alle som har stemmerett i fotballgruppa og som ikke er arbeidstaker i fotballgruppa, er valgbare til tillitsverv i Nøtterøy fotballgruppe.

 

§9

Årsmøtet

Årsmøtet avholdes hvert år etter sesongslutt og må alltid være avholdt i god tid før hovedforeningen avholder sitt årsmøte. Årsmøtet innkalles med tre ukers varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 1 uke før årsmøtet.

De vedtak som fattes må være i samsvar med overordnet idrettsorganisasjons lover og bestemmelser.

 

Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 4 dager før årsmøtet.

Andre saker en de som er oppført på sakslisten kan behandles direkte på årsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte krever det. Unntak er vedtektsendring jfr § 13.

 

Årsmøtet skal:

 1. Foreta valg av møtedirigent (Denne trenger ikke være medlem)
 2. Foreta valg på to medlemmer som skal undertegne årsmøteprotokollen
 3. Behandle årsberetningen.
 4. Behandle regnskapet i revidert stand.
 5. Behandle innkomne saker og forslag.
 6. Fastsette kontingent.
 7. Vedta budsjett.
 8. Velge tillitspersoner etter den organisering som gjelder i fotballgruppa og som årsmøtet har gitt sin godkjenning til. Styret skal minst ha følgende besatte verv; leder, nestleder, økonomiansvarlig, sportslig leder og sekretær. Antall styremedlemmer fastsettes etter behov. Leder velges for ett år av gangen. De andre velges fortrinnsvis for to år. Valgperiodene legges slik at cirka halve styret er på valg hvert år.
 9. Foreta valg av revisorer.
 10. Foreta valg av valgkomité.

 

§ 10

Stemmegivning og vedtak på årsmøtet

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Med mindre annet er bestemt skal er et vedtak gyldig med alminnelig flertall.

Hvis en ved formannsvalg ikke oppnår absolutt flertall, foretas omvalg. Hvis omvalg viser stemmelikhet foretas loddtrekning.

Dersom det foreligger mer enn et forslag foregår valgene skriftlig.

§ 11

Styret

Fotballgruppen ledes av styret som den høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret kan om ønskelig utnevne arbeidsutvalg til å forestå den daglige drift mellom styremøtene eller med tanke på spesielle oppgaver. Arbeidsutvalgene gis begrensede mandat med rapportplikt til styret på styremøtene.

 

For øvrig skal styret:

 • Iverksette årsmøtets og overordnet idrettsmyndighets vedtak og bestemmelser.
 • Utarbeide og vedlikeholde instruks for styremedlemmenes arbeid
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med fotballgruppas økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og instrukser.

§ 12

Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet krever det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13

Vedtekter

Vedtektene kan bare endres på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslisten. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§14

Oppløsning av fotballgruppa

Oppløsning av fotballgruppa kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 mndr senere. For at oppløsning skal kunne skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Sammenslåing med andre grupper eller deling i undergrupper regnes ikke som oppløsning av fotballgruppa. Vedtak om sammenslåing eller deling i undergrupper og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring.

 

I tilfelle av oppløsning eller annet opphør av fotballgruppa tilfaller fotballgruppas eiendeler Nøtterøy Idrettsforening – hovedforeningen.